Veelgestelde vragen

 • Wanneer is mijn echtscheiding definitief?

  Een echtscheidingsvonnis wordt pas definitief (kracht van gewijsde) nadat de beroepstermijn is verstreken en er geen rechtsmiddel tegen het vonnis werd aangewend.

   

  De beroepstermijn bedraagt 1 maand en vangt aan van zodra het echtscheidingsvonnis door de gerechtsdeurwaarder is betekend. 

   

  Na het verstrijken van de beroepstermijn, stuurt de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg die het echtscheidingsvonnis heeft uitgesproken een uittreksel van het vonnis van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. 

   

  De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft het vonnis vervolgens over in de registeres van de burgerlijke stand. Vanaf de datum van de overschrijving van het vonnis in de registers van de burgerlijke stand is het echtscheidingsvonnis definitief ten aanzien van derden.

 • Wat is een zwakke weggebruiker?

  Elke persoon die geen motorvoertuig bestuurt in het verkeer, wordt als zwakke weggebruiker gezien. Dit betreffen voetgangers, fietsers, maar ook de passagiers van een motorvoertuig.

   

  Artikel 29 bis van de Wet van 21 november 1989 biedt de zwakke weggebruiker extra bescherming. Bij een ongeval moet de verzekeraar van het betrokken voertuig steeds de lichamelijke schade en de kledijschade van de zwakke weggebruiker betalen. Deze schaderegeling staat los van de aansprakelijkheid voor het ongeval.

   

  Zelfs wanneer de zwakke weggebruiker een fout maakte die aanleiding gaf tot het ongeval, wordt deze vergoed door de verzekeraar van het betrokken voertuig. Enkel wanneer het ongeval opzettelijk werd veroorzaakt door de zwakke weggebruiker, zal deze geen aanspraak kunnen maken op de toepassing van het artikel 29 bis.

   

  De wettelijke bescherming van de zwakke weggebruiker sluit uiteraard niet uit dat de zwakke weggebruiker aansprakelijk kan worden gesteld voor een ongeval. Indien het ongeval werd veroorzaakt door een fout van de zwakke weggebruiker, kan deze nog steeds worden aangesproken om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Als u familiaal verzekerd bent, zal deze hierbij vermoedelijk tussenkomen.

   

  Wanneer u als zwakke weggebruiker betrokken bent bij een ongeval met een motorvoertuig, neemt u best zo spoedig als mogelijk contact op met ons kantoor.

 • Wat is een regresvordering door de verzekeringsmaatschappij?

  Wanneer u als bestuurder van een motorvoertuig aansprakelijk bent voor een ongeval, zal uw BA-verzekeraar de schade van de slachtoffers vergoeden.

   

  Een regresvordering houdt in dat uw verzekeringsmaatschappij de vergoedingen die zij aan de slachtoffers van een ongeval heeft uitgekeerd, van u kan wenst terug te vorderen. Dit kan slechts in een beperkt aantal gevallen, waarbij u als bestuurder van het motorvoertuig een contractuele fout maakte.

   

  Hierbij kan het gaan om het rijden zonder (geldig) rijbewijs, het rijden met een niet geldig gekeurd voertuig, de niet-betaling van de verzekeringspremie, het rijden in staat van dronkenschap, het opzettelijk veroorzaken van het schadegeval, ...

   

  Het recht op regres bestaat enkel wanneer de verzekeraar dit recht heeft voorbehouden in de verzekeringsovereenkomst.

   

  Bovendien moet de verzekeringsmaatschappij haar voornemen tot het instellen van een eis tot regres of terugbetaling tijdig aan de verzekerde ter kennis brengen.

   

  Wanneer u geconfronteerd wordt met een regresvordering neemt u best zo spoedig als mogelijk contact op met ons kantoor.

 • Kan een werknemer zijn bedrijfswagen bijhouden tijdens de ziekteperiode?

  De uitvoering van de arbeidsovereenkomst van een bediende wordt geschorst tijdens een periode van ziekte.

   

  Een bediende behoudt tijdens de eerste 30 dagen van zijn arbeidsongeschiktheid door ziekte het recht op zijn loon, met inbegrip van alle voordelen. Hierbij is het gebruik van de bedrijfswegen eveneens inbegrepen. 

   

  De werkgever heeft dan ook tijdens die periode niet het recht om de teruggave van de bedrijfswagen en de eventueel bijhorende tankkaart te vragen. Na afloop van de periode van het gewaarborgd loon (in principe 30 dagen voor bedienden), kan de werkgever de wagen en tankkaart wel terugvragen.

   

  Uiteraard moeten deze opnieuw aan de werknemer ter beschikking worden gesteld op het ogenblik van de hervatting van het werk.

   

  De werkgever en werknemer hebben steeds de mogelijkheid om in onderling overleg een akkoord te sluiten over het gebruik van de bedrijfswagen tijdens de ziekteperiode. 

 • Welke gevolgen heeft de kwijtschelding voor de (ex-)partner van de gefailleerde?

  Bij een volledige kwijtschelding van de gefailleerde worden alle rechtsschulden van de gefailleerde kwijtgescholden. Voor de gefailleerde zelf geldt dit zowel voor de schulden die betrekking hebben op de commerciële activiteit, maar ook op de private schulden (uitgezonderd onderhoudsschulden en schadevergoedingen verbonden aan een overlijden of de lichamelijke schade van een persoon door de schuld van de gefailleerde) en de schulden ten aanzien van de overheid. 

   

  De kwijtschelding heeft eveneens een invloed op de (ex-)partner van de gefailleerde, doch enkel als er sprake is van een huwelijk of een wettelijke samenwoonst.

   

  De (ex-)partner (echtgenote, ex-echtgenote, wettelijk samenwonende of gewezen wettelijk samenwonende) wordt bevrijd van de schulden van de gefailleerde waartoe hij/zij zich persoonlijk verbonden heeft, op voorwaarde dat deze schuld was aangegaan tijdens de duur van het huwelijk of het wettelijk samenwonen en betrekking heeft op de professionele activiteit van de gefailleerde. De kwijtschelding geldt voor de (ex-)partner niet wanneer deze schulden niets te maken hebben met de beroepsactiviteit van de gefailleerde.

   

  De (ex)-partner heeft zelfs na de kwijtschelding dus nog een pak restschulden, in het bijzonder alle schulden die geen verband houden met de commerciële activiteit van de gefailleerde.

 • Wat is de tienjarige aansprakelijkheid?

  De aannemer, architect of ingenieur blijft tot 10 jaar na de oplevering of aanvaarding van een werf aansprakelijk voor ernstige gebreken die de stabiliteit of stevigheid van het gebouw in het gedrang brengen. 

   

  De tienjarige aansprakelijkheid dekt enkel ernstige gebreken aan het gebouw. Hierbij moet er sprake zijn van een bedreiging voor de stabiliteit van het gebouw of een belangrijk onderdeel ervan.

 • Hoe stel ik mijn algemene voorwaarden op?

  Algemene voorwaarden gelden als aanvulling op de overeenkomst tussen uw onderneming en de klant. Hierin worden doorgaans algemene afspraken vastgelegd.

   

  Bij het opstellen van de algemene voorwaarden moet bijzondere aandacht worden besteed aan de specifieke activiteit van uw onderneming, de manier waarop doorgaans wordt gewerkt en de eventuele risico's bij de levering van goederen of diensten. 

   

  Daarnaast moet rekening worden gehouden met de wetgeving inzake onrechtmatige bedingen, zodat er geen onwerkbare of nietige bepalingen worden opgenomen.

   

  Lysias Advocaten adviseert u graag bij de opmaak van uw algemene voorwaarden.

 • Wat zijn de gevolgen van de onbewoonbaarverklaring van de huurwoning?

  Een huurwoning kan aan een woningonderzoek worden onderworpen. Indien tijdens dit woningonderzoek meer dan 15 strafpunten aan de woning worden toegekend, zal worden geoordeeld dat de woning niet voldoet aan de vereisten van stabiliteit, bouwfysica en veiligheid en dat de woning ernstige gebreken vertoont die de gezondheid en/of veiligheid van de bewoners in het gedrang kan brengen. In dit geval zal door de woningcontroleur een advies tot onbewoonbaarheid worden verleend.

   

  Op basis van het advies van het woningonderzoek, kan de burgemeester de huurwoning ongeschikt en onbewoonbaar verklaren conform de bepaling van de Vlaamse Wooncode.

   

  Het Vlaams Woninghuurdecreet voorziet dat een huurovereenkomst die wordt afgesloten voor een goed dat niet voldoet aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit, nietig is. Na de onbewoonbaarverklaring van de woning kan de huurder dan ook de nietigverklaring van de huurovereenkomst vorderen.  Indien de rechter oordeelt dat de woning reeds onbewoonbaar was bij de aanvang van de huurovereenkomst, dient de nietigheid van de huuroverenkomst te worden vastgesteld.

   

  In geval van nietigheid van de huurovereenkomst, wordt deze geacht nooit bestaan te hebben, zodat de verhuurder alle ontvangen huurgelden dient terug te betalen. Gezien de huurder de woning een tijdlang heeft bewoond, moet hij voor deze periode een bezettingsvergoeding worden betaald, die door de rechter wordt bepaald rekening houdend met de objectieve huurwaarde van de woning en de verschillende vastgestelde gebreken. 

   

  Indien u als huurder of verhuurder wordt geconfronteerd met een advies tot onbewoonbaarheid, neemt u best onmiddellijk contact op met Lysias Advocaten.

 • Vanaf welke datum gaat mijn rijverbod in?

  Het rijverbod (als straf opgelegd door de Politierechtbank) gaat niet in op de dag van het vonnis. Het rijverbod wordt enkele weken of maanden na de zitting uitgevoerd door het Parket van de Procureur des Konings. De politie zal u verwittigen wanneer u uw rijbewijs moet overmaken aan de griffie van de Politierechtbank. De wijkagent brengt u persoonlijk in kennis van de uitvoering van het rijverbod, waarna u 4 werkdagen tijd heeft om uw rijbewijs binnen te brengen op de griffie van de Politierechtbank waar het vonnis werd uitgesporken. 

   

  Vanaf de vijfde dag na het bezoek van de wijkagent, begint het rijverbod te lopen. Indien u uw rijbewijs niet of te laat aflevert op de griffie van de Politierechtbank, is er sprake van een nieuw misdrijf waarvoor u opnieuw voor de Politierechtbank kunt worden gedagvaard. 

 • Wie is een jonge bestuurder?

  Elke persoon die minder dan 2 jaar in het bezit is van een Belgisch rijbewijs categorie B op het ogenblik van de overtreding, is een jonge bestuurder. 

   

  Voor jonge bestuurders gelden in sommige gevallen strengere straffen, zoals bij feiten van alcohol in het verkeer, drugs in het verkeer, overtredingen van de 3de of 4de graad, vluchtmisdrijf, ...

   

  In dergelijke gevallen is de Politierechtbank verplicht u een rijverbod van minimaal 8 dagen op te leggen en het herstel van het recht tot sturen afhankelijk te maken van het opnieuw slagen in het theoretisch of het praktisch rijexamen. Doorgaans laat de Politierechter toe dat de jonge bestuurder hierbij de keuze maakt tussen het theoretisch en het praktisch rijexamen.

   

 • Hoe leg ik de opgelegde herstelexamens of herstelonderzoeken af?

  De rechter die het rijverbod heeft uitgesproken, kan (of moet in sommige gevallen) de de teruggave van het rijbewijs afhankelijk maken van het afleggen van één of meer examens en onderzoeken: het theoretisch rijexamen, het parktisch rijexamen, een geneeskundig onderzoek en/of een psychologisch onderzoek.

   

  Kort na de uitspraak ontvangt u van het Parket van de Procureur des Konings een lijst met erkende centra voor het geneeskundig en psychologisch onderzoek, alsook de instellingen waar de herstelexamens kunnen worden afgelegd. U dient vervolgens zelf een keuze te maken van de instellingen waar u de herstelexamens en de onderzoeken wenst af te leggen.

   

  Pas indien u het bewijs kunt leveren dat u voor de noodzakelijke onderzoeken of examens bent geslaagd, zal u uw rijbewijs kunnen recupereren. 

 • Wat is opschorting of probatie-opschorting?

  De opschorting is een gunst die door de Rechtbank kan worden verleend.

   

  In het geval van de opschorting heeft de rechter geoordeeld dat het misdrijf bewezen is, maar spreekt hij geen straf uit. De rechter legt hierbij een proeftermijn op. Indien u tijdens deze proeftermijn een nieuw misdrijf begaat, kan er toch nog een effectieve straf worden opgelegd. De gerechtskosten moeten wel onmiddellijk worden betaald. 

   

  De rechter kan voorwaarden koppelen aan de opschorting. In dit geval is er sprake van probatie-opschorting. De vaste voorwaarden zijn:

  • Geen nieuwe strafbare feiten plegen 
  • Een vast adres hebben
  • Gevolg geven aan de uitnodigingen van de probatiecommissie en de justitie-assistent

   

  Daarnaast kan de rechter een aantal specifieke voorwaarden opleggen, zoals:

  • Het volgen van een cursus agressiebeheersing
  • Het volgen van een begeleiding voor drank- of druggebruikers
  • Een psychologische begeleiding volgen 
  • ...

   

  Indien de voorwaarden niet worden nageleefd, is een effectieve bestraffing nog mogelijk.

   

  De opschorting of probatie-opschorting is steeds een gunst. De Rechtbank is niet verplicht deze te verlenen. Om de gunst van de probatie te kunnen verkrijgen is een goeie voorbereiding van uw dossier noodzakelijk. 

 • Wat is de regeling der rechtspleging?

  De regeling der rechtspleging is de procedure die steeds plaatsvindt op het einde van een gerechtelijk onderzoek. De regeling der rechtspleging volgt aldus wanneer de Onderzoeksrechter oordeelt dat het onderzoek is afgerond.  Tijdens deze procedure gaat het onderzoeksgerecht (doorgaans de Raadkamer) na of er voldoende bezwaren zijn om de zaak te verwijzen naar de Correctionele Rechtbank. In geval van verwijzing, zal het Parket van de Proceur des Konings de zaak in de loop van de volgende maanden voor de Correctionele Rechtbank brengen door een dagvaarding. 

   

  Wanneer er onvoldoende bezwaren zijn, wordt de buitenvervolgingstelling uitgesproken.

   

  Het onderzoeksgerecht kan ook vaststellen (eventueel op verzoek van één van de partijen) dat er nog aanvullend onderzoek nodig is. In dat geval komt de zaak terug bij de Onderzoeksrechter. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×