Privacy & GDPR

 

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Lysias Advocaten BV, met maatschappelijke zetel te 8560 WEVELGEM, Oude Ieperstraat 4, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0441.513.217 (de verwerkingsverantwoordelijke).

 

Deze Privacy Policy bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het overmaken van uw persoonsgegevens via onze website, door ons te contacteren, per e-mail of telefoon, door het overmaken van een vraag, dossier of klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en tevens uw akkoord met de inhoud ervan.

 

 

 1. Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

 

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is Lysias Advocaten BV. U kunt ons bereiken via de volgende contactgegevens

 

Lysias Advocaten BV

Oude Ieperstraat 4

8560 WEVELGEM

Tel: 056 41 68 54

Fax: 056 41 92 05

info@admlaw.be

 

 

 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

 

Lysias Advocaten BV verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar werkzaamheden. Het gaat daarbij om gegevens die u ons verstrekt om uw dossier te kunnen behartigen of die wij verkrijgen van derden (onze confraters, uw tegenpartij, deurwaarders, notarissen, de rechtbank of andere actoren binnen het dossier dat wij behartigen). De volgende gegevens worden hierbij door ons verwerkt

 

 • naam en adres (analoog en digitaal)
 • telecommunicatiegegevens
 • boekhoudkundige gegevens waaronder rekeningnummer en financiële informatie
 • geslacht, leeftijd, rijksregisternummer
 • btw- en/of ondernemingsnummer
 • informatie in verband met werksituatie, toestand van sociale zekerheid en gerelateerde informatie, loongegevens
 • gegevens aangaande burgerrechtelijke, administratierechtelijke en strafrechtelijke procedures, waaronder veroordelingen en strafbare feiten
 • gegevens aangaande gezondheid (in functie van juridische bijstand in en buiten procedure),
 • familiale toestand, burgerlijke staat, afbeeldingen
 • beeld- en geluidsopnames.

 

 

 1. Doeleinden van de gegevensverwerking

 

Lysias Advocaten BV zal uw persoonsgegevens gebruiken voor:

 

 • onze activiteit als advocaat (onder meer bijstand bij procedures in en buiten rechte en juridisch advies)
 • personeelsadministratie en beheer van het personeel
 • facturatie en boekhouding
 • klanten- en leveranciersbeheer
 • veiligheid
 • samenwerking met andere advocaten en met diverse dienstverleners
 • kennisopbouw en -beheer

 

 

 1. Rechtsgrond van de verwerking

 

 

Wij verwerken enkel persoonsgegevens wanneer de verwerking ondersteund wordt door een rechtsgrond, namelijk:

 

 • wanneer de betrokkene de toestemming heeft gegeven
 • wanneer de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de verlening van onze diensten
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • wanneer er voor de verwerking een gerechtvaardigd belang bestaat
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang

 

 

De persoonsgegevens van wie met ons een contractuele relatie heeft, worden verwerkt met toestemming van de cliënt en omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het meedelen van persoonsgegevens kan een noodzakelijke voorwaarde zij om een overeenkomst te sluiten. Het niet-verstrekken ervan kan het leveren van onze diensten verhinderen of beperken.

 

De persoonsgegevens van derden worden verwerkt als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, er voor de verwerking een gerechtvaardigd belang bestaat (zoals de uitvoering van onze diensten als advocatenkantoor voor de betrokken cliënt) of als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

 

 

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

 

Wij delen uw persoonsgegevens met derden in het kader van het beheer van uw dossier.

 

Uw gegevens kunnen gedeeld worden met rechtbanken, deurwaarders, notarissen, andere advocaten, tegenpartijen, verschillende overheden, onze software providers of elke andere derde die partij is in of een rol speelt in uw dossier.

 

Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van uw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten waar nodig.

 

Als advocaat zijn wij gehouden aan het in het strafwetboek voorziene en door de deontologie voorgeschreven beroepsgeheim bij de omgang met uw persoonsgegevens.

 

Uw gegevens kunnen door ons verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte, enkel in zoverre en in de mate dat dit strikt noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening als advocaat in het dossier waarop de gegevens in kwestie betrekking hebben.

 

 

 1. Bewaartermijn persoonsgegevens

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

 

Alle dossiergegevens blijven, gelet op de aansprakelijkheidstermijnen, bewaartermijnen van boekhoudkundige stukken, in het belang van de cliënt en omwille van de continuïteit van onze dienstverlening, eveneens bewaard na de afsluiting van het laatste dossier waarop de persoonsgegevens betrekking hebben.

 

Persoonsgegevens die niet gerelateerd zijn aan een dossier, blijven bewaard zolang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die in deze policy zijn vermeld.

 

 

 1. Uw rechten

 

U heeft – onder voorbehoud van ons beroepsgeheim – het recht om op elk ogenblik gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken.

 

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen of te wissen.

 

U kunt in bepaalde gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken overstijgt. U heeft ook steeds het recht om u te verzetten om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten geven.

 

U kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens aan uzelf of een derde worden overgedragen. De GDPR voorziet in een aantal beperkingen op dit recht.

 

Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

 

U kunt uw rechten uitoefenen per e-mail naar info@lysiasadvocaten.be, per post naar Lysias Advocaten BV, Oude Ieperstraat 4, 8560 WEVELGEM.

 

 

 1. Beveiliging persoonsgegevens

 

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

 

In geen geval kan Lysias Advocaten BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

 

 1. Toezichthoudende overheid

 

 

Eventuele klachten kan u indienen bij:

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

 

www.beschermingsautoriteit.be

contact@apd-gba.be

 

Tel: 02 274 48 00

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×