Algemene voorwaarden

1.    Informatie voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst, het voorwerp van de dienstverlening, informatieverstrekking over de mogelijke oplossingen van een geschil 

 

De cliënt erkent tijdig en voorafgaandelijk aan het sluiten van deze overeenkomst op heldere, juiste en  ondubbelzinnige wijze door de advocaat te zijn geïnformeerd onder meer over de prijs van de dienstverlening en de wijze waarop die wordt berekend en aangerekend.
Hij/zij erkent dat alle onderdelen van deze overeenkomst volledig en afdoende werden toegelicht.

Het voorwerp van de dienstverlening betreft :
Adviesverlening
Bijstand bij bemiddeling – bijstand bij en onderhandeling
Bijstand in procedure(s):  
Bemiddeling

De cliënt erkent tevens door de advocaat tijdig en volledig te zijn ingelicht over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen en dat de advocaat één en ander afdoende heeft pogen te bevorderen.

 

2.    Informatie en informatieopslag- en verwerking

 

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

De cliënt erkent door de advocaat te zijn geïnformeerd over de wettelijke voorwaarden om te kunnen genieten van de gehele of gedeeltelijke kosteloosheid van de bijstand / rechtspleging.
De cliënt bevestigt uitdrukkelijk zijn akkoord dat niet tegen het pro deo tarief wordt gewerkt, maar wel tegen de tarieven zoals die zijn bepaald onder rubriek 4. hierna.

De cliënt geeft ons de uitdrukkelijke toelating om ten behoeve van de behandeling van zijn/haar dossier diens persoonsgegevens op te slaan en te verwerken overeenkomstig de bepalingen opgenomen onder rubriek 9. hierna; hij/zij heeft steeds het recht die gegevens in te zien en te laten wijzigen, onverminderd ruimere bescherming en mogelijkheden die de wet voor de cliënt opent.


3.    Beroep op derden

 

3.1.    Naast de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

3.2.    Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.


3.3.    De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt. 


4.    Kosten en ereloon

 


4.1.    De staat van kosten en ereloon van de advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon.


4.2.    De interne kosten (telefoon, kopieën, dactylo, post, …) worden tegen een eenheidsprijs in rekening gebracht; de externe kosten (gerechtsdeurwaarder, griffie, gerechtsdeskundige, vervangen, verplaatsingen en verblijfskosten, speciale zendingen, technische raadsman, …) worden gefactureerd/aangerekend tegen kostprijs.

De interne kosten van de advocaat bedragen vanaf 1 januari 2021 behoudens uitdrukkelijk afwijkend akkoord:


Inclusief 21 % btw - bedrag exclusief btw zie tussen ()

 

aanleg dossiers 60,50 EUR/dossier (50,00 EUR)
verplaatsingen 0,48 EUR per km (0,40 EUR)
dactylo per begonnen pagina 13,31 EUR (11,00 EUR)
brieven per stuk 12,10 EUR (10,00 EUR)
aangetekende zendingen per stuk 20,57 EUR (17,00 EUR)
aangetekende zending met ontvangstbewijs 21,78 EUR (18,00 EUR)
fotokopies per stuk 0,48 EUR (0,40 EUR)
reproductie per stuk 0,18 EUR (0,15 EUR)

 


Deze bedragen zijn nettobedragen, btw inbegrepen; het bedrag tussen () is het bedrag exclusief 21% btw.
De kosten kunnen worden aangepast aan omstandigheden die zich wijzigen zoals verhoging posttarieven, brandstof e.d. 


4.3.    De gerechtskosten en de externe kosten zijn de kosten die de advocaat desgevallend heeft voorgeschoten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon. Deze kosten worden gefactureerd/aangerekend tegen kostprijs en sommige kunnen vrijgesteld zijn van btw. 

Er kunnen ook extra kosten verschuldigd zijn zoals een rechtsplegingsvergoeding aan de tegenpartij.


4.4.    Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.
Onverminderd hetgeen verder wordt uiteengezet en behoudens afwijkend akkoord, worden de erelonen berekend op basis van de tijd besteed aan het dossier* aan 125,00 EUR per uur exclusief btw. Dit tarief is altijd onderworpen aan een jaarlijkse indexatie en kan worden herzien door de advocaat mits aanzegging aan de cliënt waarbij deze laatste beschikt over een opzegtermijn van 2 maanden. 
*De tijd besteed aan het dossier houdt alle prestaties in met inbegrip van verplaatsingstijd, wachttijd en om die reden wordt dit gemiddeld tarief aangehouden.
    
Voor in geld waardeerbare geschillen, wordt zowel voor het instellen als het afweren van  een eis naast het kostentarief zoals bepaald in 4.2. en in afwijking van de berekening van de diensten zoals bepaald in 4.4. een degressief percentage aangerekend en berekend op de waarde van het geschil die bepaald wordt door de samentelling van hoofdsommen, intresten en kosten, echter steeds met als minimum de aanrekening van de diensten zoals bepaald in 4.4. 

Wij behouden ons het recht voor in geval van het geheel of deels slagen in een vordering of het afweren ervan, een bijkomend ereloon (succes fee) aan te rekenen in billijkheid te begroten en rekening houdend met onze beroepsregels.

In alle omstandigheden behouden wij ons het recht voor gelet op bijzondere omstandigheden een lager bedrag aan te rekenen dan wat sub 4.2 en 4.4. is bepaald

Het hierboven omschreven ereloon is exclusief btw. Behalve indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing (circulaire of andere) voorziet in een vrijstelling (daaronder begrepen een verrichting die buiten het toepassingsgebied van de btw valt), zal het ereloon verhoogd worden met de btw tegen het toepasselijk tarief.


4.5.    Vanaf de opening geeft elk dossier aanleiding tot het uitsturen van voorschotfacturen bestemd om een deel van de kosten en het ereloon te dekken. Het bedrag van dit voorschot bestaat uit een hoofdsom verhoogd met de btw van toepassing op de datum van het uitsturen van de voorschotfactuur en is variabel en betaalbaar vanaf de opening van het dossier en voorafgaandelijk aan te leveren diensten; indien meerdere dossiers worden behandeld voor dezelfde cliënt, dan kan dit voorschot ofwel worden verbonden aan één of meerdere specifieke dossiers, ofwel globaal worden vastgelegd in verhouding tot de omvang van de dossiers. Dit voorschot kan worden aangepast, zowel in meer als in min, naargelang het verloop van de toevertrouwde opdrachten.


4.6.    Na het uitsturen van provisiefacturen wordt op het eind van de tussenkomst een eindfactuur uitgestuurd waarbij de prestaties en interne en externe kosten gefactureerd/aangerekend worden samen met een detail van de reeds aangerekende voorschotten, de geleverde diensten en de kosten bijgehouden bij Lysias Advocaten op de datum van de facturatie. De provisiefactuur en de eindfactuur, waarvan het bedrag verhoogd wordt met de btw volgens het geldend tarief op de datum van uitgifte van de factuur, is betaalbaar bij ontvangst, tenzij anders vermeld op de factuur.


4.7.    Elke factuur dient te worden betaald uiterlijk tegen de vervaldatum vermeld op de factuur. Elke vertraging in de betaling van de facturen staat ons toe de uitvoering van onze opdrachten op te schorten tot de situatie wordt geregulariseerd. Elke onbetaalde factuur brengt vanaf haar vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele intrest op gelijk aan de rente conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, minstens de wettelijke rente.


5.    Derdengelden

 


5.1.    De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

 

5.2. De cliënt machtigt de advocaat en het advocatenkantoor alle aan de cliënt toekomende bedragen te ontvangen en te laten overschrijven op de derdenrekening van het kantoor.


5.3.    De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de verschuldigde diensten en kosten. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

 

Het feit dat de advocaat inhoudt op dergelijke bedragen wegens verschuldigde diensten en kosten, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen en dit via een of meer afzonderlijke bedragen aan de advocaat voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledig verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.


5.4.    De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.


6.    Aansprakelijkheid

 

6.1.    De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel (polis LXX034899) voor een bedrag van 1.250.000 EUR. 
De polis die de beroepsaansprakelijkheid van de advocaat verzekert, verleent wereldwijd uitgezonderd de Verenigde Staten van Amerika en Canada, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten en de polis uitvoerders van gerechtelijke mandaten. De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.


6.2.    De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag van 1.250.000 EUR waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.


6.3.    Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en rente tot een bedrag van 2.500 EUR.


7.    Beëindiging van de overeenkomst

 

7.1.    De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn diensten tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen.


7.2.    Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.


7.3.    De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn diensten staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor zijn cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

 

8.    Toepasselijk recht en geschillen

 


8.1.    De relaties tussen de advocaat en zijn cliënt wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.


8.2.    Een factuur die niet op korte termijn betwist wordt via een geschrift waarin de redenen voor betwisting uitvoerig zijn uiteengezet, wordt geacht aanvaard te zijn. 


8.3.    In geval van ontvankelijke betwisting kan, mits akkoord van beide partijen, een bemiddelingsprocedure worden gestart of opgeroepen tot minnelijke schikking voor de rechtbanken van West-Vlaanderen of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten balie Kortrijk.

 
8.4.    Elke gerechtelijke vordering met betrekking tot de kosten en/of erelonen van Lysias Advocaten behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van West-Vlaanderen.
 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×