Tarieven

De kosten verbonden aan de tussenkomst van een advocaat bestaan uit de kosten en erelonen.

 

Vanaf 1 januari 2014 is het BTW tarief van 21% verschuldigd op de kantoorkosten en erelonen van advocaten. 

 

 

Erelonen

Behoudens afwijkend akkoord, worden de erelonen voor diensten berekend op basis van de tijd besteed aan het dossier aan het uurtarief overeengekomen vóór de tussenkomst of vastgelegd bij de eerste facturatie. Dit tarief is altijd onderworpen aan een jaarlijkse indexatie en kan worden herzien door Lysias Advocaten mits aanzegging aan de cliënt waarbij deze laatste beschikt over een opzegtermijn van 2 maanden.

 

Voor in geld waardeerbare geschillen, wordt zowel voor het instellen als het afweren van een eis en in afwijking van de berekening van de diensten zoals hierboven vermeld een degressief percentage aangerekend en berekend op de waarde van het geschil die bepaald wordt door de samentelling van hoofdsommen, intresten en kosten, echter steeds met als minimum de aanrekening van de diensten zoals in de eerste alinea bepaald.

 

Daarnaast kunnen de erelonen vermeerderd worden met een success fee in dossiers betreffende het instellen van een vordering, het afweren ervan, een procedure en / of een onderhandeling, in billijkheid te begroten en rekening houdend met onze beroepsregels.

Kosten

De interne kosten (telefoon, kopieën, dactylo, post, …) worden tegen een eenheidsprijs in rekening gebracht. De gerechtskosten en de externe kosten zijn de kosten die de advocaat desgevallend heeft voorgeschoten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon. Er kunnen ook extra kosten verschuldigd zijn zoals bv. een rechtsplegingsvergoeding aan de tegenpartij. Deze kosten worden gefactureerd/aangerekend tegen kostprijs en zijn in principe vrijgesteld van btw.

Aarzel niet om ons te contacteren bij eventuele vragen

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×