Diensten

Wettelijke informatie Advocatenkantoor Debel & Matthijs bvba

Advocatenkantoor Debel & Matthijs is een burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba), een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en eenpersoonsvennootschappen van advocaten (Codex Deontologie voor Advocaten, Deel V, Organisatie van het kantoor), met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Oude Ieperstraat 4.

Het kantoor is gevestigd te 8560 Wevelgem-Gullegem, Oude Ieperstraat 4 en heeft als ondernemings- en btw nummer BE 0441.513.217.

De advocaten werkzaam binnen Advocatenkantoor Debel & Matthijs mogen hun beroep uitoefenen onder de titel ‘advocaat’ in België. Ze zijn lid van de balie van Kortrijk.

Mr. José Debel en mr. Carmen Matthijs oefenen het beroep van advocaat uit als ‘vennoot’ van de bvba Advocatenkantoor Debel & Matthijs.

Als advocaten ingeschreven aan de balie van Kortrijk zijn wij onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden in de Codex Deontologie voor Advocaten op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van onze balie die geraadpleegd kunnen worden op www.baliekortrijk.be.

Als erkende bemiddelaars zijn mr. José Debel en mr. Carmen Matthijs tevens onderworpen aan de gedragscodes van de Federale Bemiddelingscommissie. Deze kunnen elektronisch geraadpleegd worden op www.just.fgov.be/bemiddeling.

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten binnen het kantoor is gedekt in eerste rang door de collectieve polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid van de Orde van Vlaamse Balies afgesloten bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel (polis LXX034899). Het verzekerd bedrag is 1.250.000,00 EUR per geval, alle schade inbegrepen. Deze geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, uitgezonderd de Verenigde Staten van Amerika en Canada, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten en de polis uitvoerders van gerechtelijke mandaten.

U kunt bij advocatenkantoor Debel & Matthijs terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, verdediging/bijstand bij geschillen voor de rechtbanken, bemiddelingen in familie- burgerlijke en handelszaken en onderhandelingen.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kunt u ons bereiken:

  • via post op het adres: Oude Ieperstraat 4, 8560 Wevelgem-Gullegem,
  • via e-mail op het adres: info@admlaw.be
  • via fax op het nummer: 056/41 92 05,
  • of via telefoon op het nummer: 056/41 68 54.

Wij wijzen u op de mogelijkheid geheel of gedeeltelijk te kunnen genieten van bijstand pro deo indien u aan de wettelijke voorwaarden hiertoe voldoet. Tenzij wij uitdrukkelijk en geschreven hiervan afwijken, verlenen wij onze diensten niet pro deo.

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Debel & Matthijs bvba van toepassing vanaf 1 januari 2015

Om de dienstverlening te optimaliseren en teneinde volledige transparantie te verzekeren, past Advocatenkantoor Debel & Matthijs onderstaande regels toe.

1. Totstandkoming en uitvoering van het mandaat

1.1. Opdrachten - Advocatenkantoor Debel & Matthijs zal pas geacht worden een mandaat te aanvaarden en een opdracht te vervullen op voorwaarde dat het mandaat/de opdracht duidelijk werd bevestigd en aanvaard door Advocatenkantoor Debel & Matthijs en bij gebreke daaraan, werd bekrachtigd door de cliënt zelf.

1.2. Antwoordtermijnen - Advocatenkantoor Debel & Matthijs wenst de verplichtingen van zorgvuldigheid en communicatie eigen aan het beroep van advocaat na te leven. Advocatenkantoor Debel & Matthijs verbindt zich ertoe de vragen van cliënten binnen een gepaste termijn te beantwoorden.

2. Aansprakelijkheid en verzekering

2.1. Advocatenkantoor Debel & Matthijs is en zal gedekt blijven door een verzekering beroepsaansprakelijkheid; de voorwaarden van deze polis worden na verzoek aan de cliënten van Advocatenkantoor Debel & Matthijs meegedeeld. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Debel & Matthijs en haar advocaten is beperkt tot het bedrag gedekt door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid.

3. Financiële voorwaarden

3.1. Voorschotten - Vanaf de opening geeft elk dossier aanleiding tot het uitsturen van voorschotfacturen bestemd om een deel van de kosten en het ereloon te dekken. Het bedrag van dit voorschot bestaat uit een hoofdsom verhoogd met de btw van toepassing op de datum van het uitsturen van de voorschotfactuur en is variabel en betaalbaar vanaf de opening van het dossier en voorafgaandelijk aan te leveren prestaties. Indien meerdere dossiers worden behandeld voor dezelfde cliënt, dan kan dit voorschot ofwel worden verbonden aan één of meerdere specifieke dossiers, ofwel globaal worden vastgelegd in verhouding tot de omvang van de dossiers. Dit voorschot kan worden aangepast, zowel in meer als in min, naargelang het verloop van de toevertrouwde opdrachten.

3.2. Erelonen - Behoudens afwijkend akkoord, worden de erelonen voor dienstendiensten berekend op basis van de tijd besteed aan het dossier aan het uurtarief overeengekomen vóór de tussenkomst of vastgelegd bij de eerste facturatie. Dit tarief is altijd onderworpen aan een jaarlijkse indexatie en kan worden herzien door Advocatenkantoor Debel & Matthijs mits aanzegging door ons waarbij de cliënt beschikt over een opzegtermijn van 2 maanden. Daarnaast kunnen de erelonen worden vermeerderd met een success fee in dossiers betreffende het instellen van een vordering, het afweren ervan, een procedure en / of een onderhandeling.

3.3. Kosten – De interne kosten (telefoon, kopieën, dactylo, post, …) worden tegen een eenheidsprijs in rekening gebracht. De externe kosten (gerechtsdeurwaarder, griffie, gerechtsdeskundige, technisch raadsman, vertaler, vervanger, verplaatsingen en verblijfskosten, speciale zendingen, …) worden gefactureerd/aangerekend tegen kostprijs.

3.4. Facturatie – Na het uitsturen van provisiefacturen wordt op het eind van de tussenkomst een eindfactuur uitgestuurd waarbij de diensten en interne en externe kosten gefactureerd/ aangerekend worden samen met een detail van de reeds aangerekende voorschotten, de geleverde diensten en de kosten bijgehouden bij Advocatenkantoor Debel & Matthijs op de datum van de facturatie. De provisiefactuur en de eindfactuur, waarvan het bedrag verhoogd wordt met de btw volgens het geldend tarief op de datum van uitgifte van de factuur, is betaalbaar bij ontvangst, tenzij anders vermeld op de factuur. Mits mededeling aan de cliënt kan Advocatenkantoor Debel & Matthijs inkomende derdengelden aanwenden ter vereffening van verschuldigde kosten en ereloon.

3.5. Achterstallen – Elke factuur dient te worden betaald uiterlijk tegen de vervaldatum vermeld op de factuur. Elke vertraging in de betaling van de facturen staat ons toe de uitvoering van onze opdrachten op te schorten tot de situatie wordt geregulariseerd. Elke onbetaalde factuur brengt vanaf haar vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele interest op gelijk aan de rente conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, minstens de wettelijke rente.

4. Geschillen

4.1. De relaties tussen Advocatenkantoor Debel & Matthijs en haar cliënten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

4.2. Een factuur die niet op korte termijn betwist wordt via een geschrift waarin de redenen voor betwisting uitvoerig zijn uiteengezet, wordt geacht aanvaard te zijn. In geval van ontvankelijke betwisting kan, mits akkoord van beide partijen, een bemiddelingsprocedure worden gestart. Elke gerechtelijke vordering met betrekking tot de kosten en/of erelonen van Advocatenkantoor Debel & Matthijs behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van West-Vlaanderen.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd op eenzijdig initiatief van Advocatenkantoor Debel & Matthijs. De wijziging en de ingangsdatum ervan zal aan de cliënt schriftelijk worden meegedeeld. Die ingangsdatum zal minstens 2 maanden na de mededeling liggen, tenzij wettelijke redenen Advocatenkantoor Debel & Matthijs dwingen om een kortere termijn te hanteren.